Titulka /  Vizuálna metóda
Vizuálna metóda

Vizuálne metódy

Všeobecne sa dá vizuálna kontrola rozdeliť do dvoch základných kategórií podľa ich vykonania, a to na priamu a nepriamu, ak  sa používa pre stanovenie zhody výrobku so špecifikovanými požiadavkami ( stav povrchu výrobku, prevedenie lícovacích plôch; geometrického stavu výrobku).

 

Priama vizuálne kontrola je definovaná ako kontrola, pri ktorej nie je prerušená optická dráha medzi okom pozorovateľa a kontrolovanou plochou. Kontrola sa vykonáva bez pomôcok alebo s pomôckami ( napr. zrkadlo, lupy, endoskopy alebo prístroje s optickými vláknami). Obvykle sa vykonáva ako miestna kontrola ( zisťovanie detailov), ak je dostatočný prístup ku kontrolovanému povrchu pre oči zo vzdialenosti menšej ako 600 mm a pod uhlom nie menším ako 30° vzhľadom ku kontrolovanému povrchu. Kontrolované plochy musia byť osvetlené, ak je to nutné, pomocným svetlom dosahujúcim minimálnu intenzitu osvetlenia 500 Luxov. Pri voľbe osvetlenia je nutné uvažovať optimálny smer s ohľadom na odrazivosť povrch a zamedzenie oslnenia. Priama vizuálne kontrola môže byť vykonávaná i ako všeobecná kontrola ( celková) zo vzdialenosti väčšej ako 600 mm a pri intenzite osvetlenia minimálne 160 Luxov.

 

Nepriama vizuálna kontrola sa používa v prípadoch, ak nie je priama vizuálna kontrola  realizovateľná  jednak z dôvodu neprístupnosti ( tlakové nádoby, potrubný systém) alebo z dôvodu bezpečnosti ( ionizujúce žiarenie a pod.) Nepriama vizuálna kontrola je definová ako kontrola, pri ktorej je optická dráha medzi okom pozorovateľa a kontrolovanou plochou prerušená. Pri tejto kontrole sa používajú pomôcky ako sú videoskopy, prístroje s optickými vláknami a zahŕňa i používanie fotografie, videa alebo filmovej techniky, automatizovaných systémov a roboty. Musí sa však dokázať, že systém pre nepriamu vizuálnu kontrolu použitý pre vykonanie navrhnutej úlohy je vhodný,

 • Endoskopy  

   

   

   

   

  Priemyselné endoskopy sú prístroje pre kontrolu zle prístupných miest, pre bezdemontážnu diagnostiku rôznych zariadení, sledovania stupňa opotrebenia súčiastok, stavu a postupu korózie, povrchových úprav, posúdenia kvality nedostupných zvarov, najmä koreňov ktoré sú často zle prístupné atď.

  Na používanie priamej, alebo nepriamej vizuálnej kontroly sa používajú pevné, alebo ohybné priemyselné endoskopy. K endoskopom možno pripojiť fotoaparát, alebo CCD kameru, monitor, alebo záznamové zariadenie.

   

  Endoskopy sa delia na:

   

  Pevné => BOROSKOPY obraz je prenášaný klasickou optickou sústavou a používajú sa v prípadoch, kedy je to kontrolovaných oblastí priamy prístup, napr. steny rovných trubiek, dutín, profilov, zvarov, tlakové nádrže a pod. Vyznačujú sa vysokou rozlišovacou schopnosťou a vysokou svetelnosťou.

   

  - pevné endoskopy (boroskopy) sa vyrábajú v rôznych dĺžkach a priemeroch inšpekčnej trubice a so širokým optickým vybavením, kde sa môže meniť zorný uhol v rozmedzí 20 - 140 st. vzhľadom k osi trubice.

   

   

  Ohybné => Fibroskopy na prenos obrazu sa používa zväzok optických vlákien (inšpekčná trubica je ohybná). Používajú sa v prípadoch komplikovaného prístupu do pozorovanej oblasti. Koniec fibroskopu je opatrený výmenným objektívom ktorý je možne natáčať v 2 alebo až v 4 smeroch. Fibroskopy je možné doplniť o rôzne objektívy pomocou ktorých sa dajú meniť optické vlastnosti fibroskopu. Takisto sa dá obraz zaznamenávať fotoaparátom, kamerou, alebo sa dá robiť video záznam.

  Podľa typu endoskopu a optiky je možné pozorovať kontrolovanú oblasť v smere vzhľadom k osi pod uhlom 0st. alebo 90st. a vo vzdialenosti 1 mm do nekonečna pri rôznom zornom uhle a zväčšeniu. Objektívy endoskopov sú obvykle výmenné a v rôznych kombináciách zorného poľa a uhlu pohľadu.


  Videoskopy, ktoré sa používajú podobne ako fibroskopy avšak, tam kde je požadovaný obraz najvyššej kvality, z hladiska rozlišovacej schopnosti a vernosti obrazu je používaný videoskop. Pre prenos obrazu slúži miniatúrna farebná kamera s CCD čipom umiestnená na konci videoskopu. Výhody videoskopov oproti fibroskopom sú maximálna dĺžka až 30 metrov, značne kvalitnejší obraz (fibroskopy majú značný raster), jednoduchá manipulácia, väčší ohyb. Skúmaná oblasť sa zobrazuje priamo na monitore a nie v okuláry, takisto môžete zaznamenávať obraz aj video. Sú schopné aj merať vady ako na ploche tak aj v priestore.

 • Dokumentácia  

  Prenosné zariadenie TechnoPack X

  - pre využitie v teréne

   

  Výhody:

  - mobilita, kompaktné rozmery kufríky

  - 12" lcd displej s vysokým rozlíšením až 800 x 600 pixelov

  - intenzita svetla môže byť regulovaná kamerou až v 60tich krokoch

  - digitálna dokumentácia

  - záznam videa a audia môže byť zaznamenaný na 20 GB interný HDD

  - možné ukladanie dát na USB flash disk, alebo DVD/CD

  - programom spracované dáta, funkcia galérie obrázkov

  - umožňuje popisky k obrázkom + zvukový záznam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Stolové zariadenie TechnoPack X

  Výhody:

  - mobilita, kompaktné rozmery kufríky

  - 12" lcd displej s vysokým rozlíšením až 800 x 600 pixelov

  - intenzita svetla môže byť regulovaná kamerou až v 60tich krokoch

  - digitálna dokumentácia

  - záznam videa a audia môže byť zaznamenaný na 20 GB interný HDD

  - možné ukladanie dát na USB flash disk, alebo DVD/CD

  - programom spracované dáta, funkcia galérie obrázkov

  - umožňuje popisky k obrázkom + zvukový záznam


 • Zváracie mierky  

  Mierky zváracieho technológa:

  Mierka AWS – Presné meranie tupých a kútových zvarov

   

  1. Určenie veľkosti kútového zvaru

   

  Umiestnite meradlo tak, aby sa v kolmom smere dotýkalo hrany a horného okraja zvaru. Vysuňte hrot ukazovateľa na kolmú plochu podľa obrázku. Hrot sa dotýka steny, pričom nadpis SIZE OF THE FILLET WELD udáva veľkosť zvaru (šípka na obr.)

   

   

   

   


  2. kontrola povolenej tolerancie konvexity – prevýšenie zvaru


  Na určenie veľkosti prevýšenia zvaru priložte meradlo k zváranej konštrukcii oproti zvaru a vysuňte hrot meradla tak, aby sa dotýkal jeho povrchu. Max. prevýšenie nemá prekročiť hodnotu ¾ stupnice – MAX. KONVEXITY (šípka na obrázku)

   

   

   

   

  3. Kontrola povolenej tolerancie konkávnosti – nedostatočné prevýšenie


  Priložte meradlo oproti zvaru tak , aby sa hrot meradla po vysunutí dotýkal povrchu zvaru, ako ukazuje obrázok. Ak sa hrot nedotýka povrchu zvaru, ako to ukazuje obrázok, zvarový spoj potrebuje doplniť kov.

   

   

   

   

   

  4. Kontrola povolenej tolerancie prevýšenia tupého zvaru


  Umiestnite meradlo tak, aby spevnená plocha bola v strede meradla a vysuňte hrot posuvnej časti meradla na prevýšený povrch zvaru.

   

   

   

   

   

   

  S novým zdokonaleným meradlo je možné merať u obidvoch typov zvarov (tupý, kútový). Nové prepracované meradlo sa zmestí do vrecka a ľahko sa obsluhuje. Jeho inovácia spočíva v novo navrhnutej skrutke, ktorá je ovládaná palcom a nahradila starý typ nitovej skrutky.

  Rozmery konvexných a konkávnych povrchov zvarových spojov boli stanovené podľa americkej zváracej spoločnosti.

  Meradlo je z nehrdzavejúcej ocele s kótovanými údajmi, ktoré sú chemicky vyhĺbené a vyplnené pre ľahšie odčítanie.

   


  Mierka CAMBRIDGE


  Meradlo zvarov CAMBRIDGE jw určené pre rozmerovú kontrolu zvarových spojov. Nedá sa použiť na presné meranie opracovaných dielov, alebo v prípade, kde sa vyžaduje vysoká presnosť.

   

  1. Uhol (úkos) prípravy


  Uhlová stupnica má rozsah od 0° do 60°a je delená po 5°. Veľkosť uhla ukazuje okrajová hrana segmentu.

   

   

   


  2. Presadenosť


  Stupnica sa používa na meranie presadeného nastavenie komponentov. Hrana meradla sa umiestni na nižšiu plochu a segment sa otáča dovtedy, kým sa zahrotený výbežok nedotkne najvyššieho bodu. Presadenie sa odčíta na stupnici po odvode segmentu.

   

   


  3. Meranie koreňa a prevýšenia povrchu zvarového kovu


  Stupnica  sa  používa na meranie týchto rozmerov v rozmedzí do max. hodnoty 25 mm (alebo 1“)

   

   

   

   

  4. Najmenší prierez zvaru


  Posúvateľný merací hrot meria hodnoty od 20 mm (alebo ¾“). Pri meraní hrúbky najmenšieho prierezu sa predpokladá bežná hodnota hĺbky zvaru.

   

   

   

  5. Vruby, zápaly


  Prítomnosť vrubu na povrchu sa dá zmerať zatlačením zahroteného výbežku segmentu do vrubu. Ak je potrebná presná hodnota hĺbky, treby použiť presný vhodný hĺbkomer

   

   

   

  VŠEOBECNÉ MERANIE/KOREŇ ZVARU A ROZSTUP

  Všeobecný účel merania zvaru a zvláštnu kontrolu koreňa a zvarovej medzery poskytujú dve stupnice .

  NASTAVENIE A ÚBRŽBA

  Posuvné meradlo a čap sú uložené pružne a tuhosť pružiny sa dá upraviť povolením ( otočením) vrúbkovanje skrutky a matky, Pred povolením skrutky je treba najskôr uvolniť matice a potom ju znova nasadiť, Pohyblivé časti meradla je treba vyčistiť a jemne naolejovať. Meradlo je treba chrániť pred znečistením a preto ho uschovajte v obale.

  KALIBRÁCIA

  Meradlo by malo byť kalibrované pri odbere a potom pravidelne použitím platní alebo inej hladkej plochy. Povolťe dve skrutky, ktoré upevňujú nastaviteľnú stupnicu a priložte meradlo na povrch. Zatlačte zahrotený výbežok až kým sa nedotkne povrchu a nastavte stupnicu na nulu a zatiahnite skrutky, Prekontrolujte pre prípad, že sa stupnica pohla počas zaisťovania skrutiek.

   

  Mierka CAMBRIDGE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mierka AWS  Viacúčelové vreckové zváracie mierky

   

  Nastaviteľná mierka na kútové zvary  Mierka Mini Sub Socket Weld Gauge

  Mierka HI-Lo  Mierka WTPS s kalibračným blokom

  Mierka Skew T-fillet

  Mierka V-WAC

  Mierka HI-Lo

  Mierka Pipe pit

  Mierka Mini Sub

  Mierka INOX

Copyright © 2020. PP Kontrotech.